ბიზნეს სესხი

კომპანია გასცემს ბიზნეს სესხებს ბიზნესიდან შემოსავლების საფუძველზე, მესამე პირის თავდებობის უზრუნველყოფით.ყოველთვიური თანაბარი დაფარვის გრაფიკით.

კომპანია კლიენტებს სთავაზობს სესხების გაცემას მოქნილი პირობებით მათ სამუშაო ადგილზე, კომპანიის სახელობითი პლასტიკური ბარათების მეშვეობით


სახელი გვარი*
დაბადების თარიღი*
 / 
 / 
პირადი ინფორმაცია*
სესხის თანხა*
სესხის ვადა*
1. წინამდებარე განაცხადის საფუძველზე პირი სრულ უფლებას ანიჭებს კომპანიას, ხოლო კომპანია უფლებამოსილია შეუზღუდავად/კანონის ფარგლებში განახორციელოს პირის შესახებ არსებული პერსონალური ინფორმაციის შეუზღუდავად მოძიება/დამუშავება, რომელიც დაცულია/შენახულია/მომავალში დაცული იქნება სს „კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში. 2. სს „მაიკროფინს“ უფლება აქვს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, განმცხადებლის მიერ სესხის აღების მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად, საჭირო მოცულობით, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან მიიღოს, ორგანიზაციისთვის აუცილებელი განმცხადებლის პერსონალური მონაცემები. 3. მხარეები ცნობად იღებენ და თანხმდებიან მასზედ, რომ 1 და 2 პუნქტებში მითითებული ინფორმაცია კომპანიისათვის აუცილებელია პირთან უკვე არსებული ან/და მომავალში შესაძლო დასაწყები საფინანსო ან/და სხვა სახის ურთიერთობების უსაფრთხო წარმოებისათვის. *

  სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მაიკროფინი“ არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. ფინანსური ინსტიტუტის გაკოტრების შემთხვევაში თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა